รายงาน OnlineSKSB

นักเรียนทั้งหมด

1475

นักเรียนที่เข้าเรียนออนไลน์

0

นักเรียนที่ไม่เข้าเรียนออนไลน์

0

นักเรียนที่ครูยังไม่ได้เช็คชื่อ

1475

    โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 101 รอเช็คชื่อ
2 102 รอเช็คชื่อ
3 103 รอเช็คชื่อ
4 104 รอเช็คชื่อ
5 105 รอเช็คชื่อ
6 106 รอเช็คชื่อ
7 107 รอเช็คชื่อ
8 108 รอเช็คชื่อ
รวม 0 0 0 0 0 0 0
    Updated 06-06-2023
    โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 201 รอเช็คชื่อ
2 202 รอเช็คชื่อ
3 203 รอเช็คชื่อ
4 204 รอเช็คชื่อ
5 205 รอเช็คชื่อ
6 206 รอเช็คชื่อ
7 207 รอเช็คชื่อ
8 208 รอเช็คชื่อ
รวม 0 0 0 0 0 0 0
    Updated 06-06-2023
    โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 301 รอเช็คชื่อ
2 302 รอเช็คชื่อ
3 303 รอเช็คชื่อ
4 304 รอเช็คชื่อ
5 305 รอเช็คชื่อ
6 306 รอเช็คชื่อ
7 307 รอเช็คชื่อ
8 308 รอเช็คชื่อ
รวม 0 0 0 0 0 0 0
    Updated 06-06-2023
    โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 401 รอเช็คชื่อ
2 402 รอเช็คชื่อ
3 403 รอเช็คชื่อ
4 404 รอเช็คชื่อ
5 405 รอเช็คชื่อ
6 406 รอเช็คชื่อ
7 407 รอเช็คชื่อ
8 408 รอเช็คชื่อ
รวม 0 0 0 0 0 0 0
    Updated 06-06-2023
    โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 501 รอเช็คชื่อ
2 502 รอเช็คชื่อ
3 503 รอเช็คชื่อ
4 504 รอเช็คชื่อ
5 505 รอเช็คชื่อ
6 506 รอเช็คชื่อ
7 507 รอเช็คชื่อ
8 508 รอเช็คชื่อ
รวม 0 0 0 0 0 0 0
    Updated 06-06-2023
    โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 601 รอเช็คชื่อ
2 602 รอเช็คชื่อ
3 603 รอเช็คชื่อ
4 604 รอเช็คชื่อ
5 605 รอเช็คชื่อ
6 606 รอเช็คชื่อ
7 607 รอเช็คชื่อ
8 608 รอเช็คชื่อ
รวม 0 0 0 0 0 0 0
    Updated 06-06-2023